เทคโนโลยีในปัจจุบัน

เทคโนโลยีในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะต้องให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ทุกคนหรือที่เรียกว่า Education for all people ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมในแง่ของ การศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เป็นประโยชน์ในทุกด้านของการจัดการศึกษา เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นักเรียนในชนบทและในเขตทุรกันดารสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนในเมือง ระบบอินเตอร์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทั่วทุกมุมโลก หรืออาจกล่าวได้ว่ามีห้องสมุดโลกที่โรงเรียน หรืออยู่บ้านโดยไม่เสียเวลา เปลืองงบประมาณในการซื้อหนังสือจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อน นอกจากนี้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตของเรา โลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปล่วงหน้าซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกรวมเข้ากับระบบธุรกิจแล้ว ดังนั้นองค์กรเพื่อความอยู่รอดและพัฒนาจึงต้องสามารถปรับตัวและจัดการเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม หัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้ผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้ศึกษา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี้อาจล้าสมัยในเวลาอันสั้น ผู้บริหารที่สนใจจึงจำเป็นต้องศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในอนาคตมี

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เทคโนโลยีในปัจจุบัน

เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทุกวันนี้ คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการมาจากยุคแรกๆ ที่เครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงานช้า ความสามารถต่ำและกำลังสูง เป็นเทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญ่มาก (VLSI) ที่ใช้ในการผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ (ไมโครโปรเซสเซอร์) ประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์ของเครื่องดีขึ้นอย่างมาก มันยังได้รับการพัฒนาให้มีหน่วยความจำ ประสิทธิภาพสูงกว่าแต่มีราคาถูกกว่าซึ่งช่วยเสริมการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบัน โดยที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นมีความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่าคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในสมัยก่อน ตลอดจนการนำคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งลด (RISC) มาใช้ใน การออกแบบหน่วยประเมินผล ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้นโดยใช้คำสั่งพื้นฐานง่ายๆ นอกจากนี้ การพัฒนาและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลให้มีการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ตามเหตุผลของมนุษย์หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

หรือ AI คือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา และให้เหตุผลเหมือนกับการใช้ปัญญาของมนุษย์อย่างแท้จริง ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาวิชาได้ศึกษาและทดลองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีเหตุมีผล โดยเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ ความรู้นี้หากพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้มากมาย เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างผู้เชี่ยวชาญและหุ่นยนต์ ( Robotics) เป็นการพัฒนาของ สิ่งประดิษฐ์เพื่อให้สามารถทำงานได้และใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับงานของมนุษย์ ฯลฯ

หรือ EIS คือการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้บริหารในการวางแผน นโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร EIS ถูกใช้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง EIS เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของผู้บริหารในด้านต่างๆ เช่น สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร รวมถึงสถานะของคู่แข่ง ระบบจะต้องมีความละเอียดอ่อนและใช้งานง่าย เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงหลายคนไม่คุ้นเคยกับการสื่อสารและกำกับงานกับระบบคอมพิวเตอร์

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

EDI คือการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากระบบคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายโดยตรง ปัจจุบันระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากระยะเวลาในการทำงานของแต่ละองค์กรสั้นลง องค์กรจะสามารถส่งและรับข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จ ผ่านระบบโทรคมนาคมที่มีอยู่ ทำให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

เป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการทำให้คอมพิวเตอร์จดจำเสียงของผู้ใช้ได้ ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนี้ยังไม่บรรลุผลตามที่ต้องการของนักวิทยาศาสตร์ หากในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการใช้ความรู้เพื่อสร้างระบบรู้จำเสียงพูด จะสามารถสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่ผู้ใช้สามารถออกคำสั่งและโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์แทนการกดแป้นพิมพ์ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์สามารถปรับตัวเข้ากับระบบต่างๆ ได้ง่าย เช่น ระบบข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง การทำงานของระบบฐานข้อมูลต่างๆ และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มมูลค่าเพิ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับธุรกิจ

เป็นสื่อกลางที่สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านการส่งสัญญาณออปติคัลผ่านใยแก้วนำแสงที่มัดรวมกัน การใช้ใยแก้วนำแสงในการสื่อสารทำให้เกิดแนวคิด “ทางด่วนข้อมูล” ที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีใยแก้วนำแสงได้ส่งผลกระทบต่อสื่อและการค้าเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีในปัจจุบัน

เทคโนโลยี ที่จะช่วยทำให้ชีวิตดี

นอกจากการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 จะทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป ที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างก็คือ “พฤติกรรมเทคโนโลยี” เพราะทุกคนต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ชีวิตสบายขึ้น พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ทำให้เทคโนโลยีบางอย่างกลายเป็นที่นิยม และอาจมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราในอนาคตด้วย 10 เทคโนโลยีที่มีบทบาทในปัจจุบัน และอาจทำให้ชีวิตในอนาคตของเราดีขึ้นได้ จะมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง? มาติดตามกันนะครับ.เทคโนโลยีในปัจจุบัน

 1. หุ่นยนต์ช้อปปิ้งและส่งของออนไลน์
  การช็อปปิ้งออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากหลังการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น การสั่งอาหารหรือซื้อของชำ เพราะนอกจากจะสะดวกแล้ว ยังทำให้เราซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อออกไปข้างนอก นอกจากนี้ ในบางประเทศ มีการใช้หุ่นยนต์เพื่อส่งสินค้า เพื่อลดการติดต่อระหว่างบุคคลอีกด้วย
 2. การชำระเงินแบบดิจิทัลและแบบไร้สัมผัส
  หลายคนเริ่มเปิดใจและหันมาจ่ายแบบดิจิทัลมากขึ้นหรือแบบไร้เงินสดเพราะทำให้การใช้จ่ายสะดวกขึ้น ทั้งยังช่วยลดการติดต่อระหว่างคนไม่ว่าจะซื้อของหรือชำระค่าบริการต่างๆ สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด ยังช่วยให้บริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นอีกด้วย พร้อมทั้งลดเวลาและขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ธนาคาร
 3. งานทางไกล
  หลายบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เปลี่ยนไปทำงานทางไกลโดยไม่ต้องมาที่สำนักงาน ซึ่งทำให้บริษัทต้องนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับองค์กรมากขึ้น เพราะต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น โปรแกรมการประชุมออนไลน์ การสื่อสารด้วยเสียงหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่ก็มีข้อเสียสำหรับการทำงานนอกสำนักงาน เช่น ความเหงาและความเครียดที่อาจเกิดขึ้น หรือปัญหาการสื่อสาร เป็นต้น
 4. การศึกษาทางไกล
  การเรียนทางไกลหรือการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้ทำให้สามารถเรียนได้ทุกที่เพราะสถาบันการศึกษาบางแห่งไม่สามารถเปิดได้ ซึ่งการเรียนรู้ออนไลน์ได้นำเทคโนโลยีอื่นมาใช้ควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและไม่น่าเบื่อ เช่น สื่อการสอนออนไลน์ โปรแกรมการประชุมออนไลน์ที่รองรับคนจำนวนมาก VR และ AR เป็นต้น
 5. บริการทางการแพทย์ทางอินเทอร์เน็ต (Telehealth)
  เมื่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะไม่ใช่เรื่องยากและวุ่นวายอีกต่อไป เพราะด้วยเทคโนโลยีและความเร็วของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ทำให้ผู้ป่วยสามารถไปพบแพทย์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล และแพทย์สามารถวินิจฉัยผ่านแพลตฟอร์มและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้

บทความที่เกี่ยวข้อง