เทคโนโลยีในปัจจุบัน

เทคโนโลยีในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะต้องให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ทุกคนหรือที่เรียกว่า Education for all people ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมในแง่ของ การศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เป็นประโยชน์ในทุกด้านของการจัดการศึกษา เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นักเรียนในชนบทและในเขตทุรกันดารสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนในเมือง ระบบอินเตอร์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทั่วทุกมุมโลก หรืออาจกล่าวได้ว่ามีห้องสมุดโลกที่โรงเรียน หรืออยู่บ้านโดยไม่เสียเวลา เปลืองงบประมาณในการซื้อหนังสือจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อน นอกจากนี้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตของเรา โลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปล่วงหน้าซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกรวมเข้ากับระบบธุรกิจแล้ว ดังนั้นองค์กรเพื่อความอยู่รอดและพัฒนาจึงต้องสามารถปรับตัวและจัดการเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม หัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้ผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้ศึกษา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี้อาจล้าสมัยในเวลาอันสั้น ผู้บริหารที่สนใจจึงจำเป็นต้องศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในอนาคตมี ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เทคโนโลยีในปัจจุบัน เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทุกวันนี้ คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการมาจากยุคแรกๆ ที่เครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงานช้า ความสามารถต่ำและกำลังสูง เป็นเทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญ่มาก (VLSI) […]

การสกัดด้วยตัวทำละลาย

การสกัดด้วยตัวทำละลาย เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น การสกัดน้ำมันพืชสำหรับทำอาหาร วัตถุดิบที่ได้มาจากเมล็ดพืชต่างๆ เช่น เมล็ดทานตะวัน ถั่วเหลือง ปาล์ม ถั่วลิสง ข้าวโพด เมล็ดบัว งา และรำข้าว ในการสกัดน้ำมันพืช เฮกเซนมักใช้เป็นตัวทำละลาย หลังจากการสกัดจะได้สารละลายที่มีน้ำมันพืชที่ละลายในเฮกเซน แล้วกรองเอาเศษเมล็ดพืชออก สารละลายจะถูกกลั่นและแยกส่วนเพื่อแยกเฮกเซนเพื่อให้ได้น้ำมันพืช ซึ่งต้องฟอกขาว กำจัดกลิ่น และกำจัดสารอื่นๆ ก่อนจึงจะได้น้ำมันพืชสำหรับทำอาหาร เป็นวิธีการคัดแยกที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การแยกสารที่จำเป็นต้องสกัดจากส่วนต่างๆ ของพืชหรือจากส่วนผสมต้องเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อสกัดสารที่ต้องการ การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากตัวอย่างส่วนใหญ่ที่วิเคราะห์มีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การวิเคราะห์สารที่น่าสนใจในกลุ่มตัวอย่างอาหาร เครื่องดื่ม ดิน พลาสติก การเตรียมตัวอย่างคือการสกัดสารที่น่าสนใจจากเมทริกซ์เหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่ สามารถใช้ได้. สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคต่างๆ การเตรียมตัวอย่างสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสกัดด้วยตัวทำละลาย การตกตะกอน การกรอง ส่วนผสมที่เป็นของแข็ง วิธีการสกัดนี้ดำเนินการโดยการแช่ของแข็งที่จะสกัดในตัวทำละลายที่ต้องการเป็นเวลานานโดยใช้ภาชนะที่เหมาะสม เช่น เครื่องสกัดแบบซอคเล็ต ถูกสกัดโดยใช้หลักการการจ่ายตัวทำละลาย กลายเป็นไอ แล้วควบแน่นเป็นของเหลวผ่านสาร (ของแข็งหรือของเหลว) จากนั้นตัวทำละลายที่สัมผัสกับสารจะไหลเข้าสู่ขวด ตัวทำละลายที่นำเข้าขวดจะระเหย สำรอง (ทิ้งสารที่สกัดไว้ในขวด) และควบแน่นครั้งแล้วครั้งเล่าดังนี้ ซึ่งจะทำให้ได้สารที่ต้องการในขวดในที่สุด […]

แร่โคลัมไบต์ แทนทาไลต์

แร่โคลัมไบต์ แทนทาไลต์ Columbite-tantalite หรือที่เรียกว่า coltan เป็นแร่ธาตุที่ประกอบด้วยไนโอเบียมและแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ร่วมกันในรูปของเหล็กและแมงกานีส สูตรทางเคมีของมันคือ (Fe,Mn)(Nb,Ta) 2O6 เนื้อหาขององค์ประกอบไนโอเบียมและแทนทาลัมของแร่ธาตุจะทำให้แร่ธาตุมีชื่อแตกต่างกัน ถ้าแร่มีไนโอเบียมมากกว่าแทนทาลัมจะเรียกว่าโคลัมไบท์ แต่ถ้าแร่มีแทนทาลัมมากกว่าธาตุไนโอเบียมจะเรียกว่าแทนทาไลต์ ส่วนใหญ่จะเป็นโคลัมบิตและแทนทาไลท์ที่พบในตะกรันจากการถลุงดีบุกซึ่งกำลังผลิตในประเทศไทยอยู่ในปัจจุบัน ผงไนโอเบียมเพนท็อกไซด์ (Nb2O5) และแทนทาลัมแพนทอกไซด์ (Ta2O5) จากตะกรันดีบุกโดยการบดตะกรันดีบุกให้ละเอียด แล้วละลายในสารละลายผสม กรดไฮโดรฟลูออริกและกรดซัลฟิวริกที่อุณหภูมิสูงกว่า 90 °C ทำให้เกิดสารประกอบฟลูออไรด์ ของไนโอเบียมและแทนทาลัม เกิดในหินแกรนิตและเพกมาไทต์ มักพบในดีบุก, ไมกาขาว, ไมกาดำ (ไบโอไทต์), ทัวร์มาลีน, เบริล, ซามาร์สไคต์, อะพาไทต์, บุษราคัม, วุลแฟรไมต์, โมนาไซต์, เลพิโดไลต์ โคลัมบิตแทนทาไลต์พบได้ในประเทศไทย พบในแหล่งแร่ดีบุก ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง ธัมนี ราชบุรี สุราษฎร์ อุทัยธานีและเชียงใหม่ Columbite-tantalite มีประโยชน์สำหรับการถลุงแร่หายาก columbium และแทนทาลัม โลหะโคลัมเบียส่วนใหญ่ใช้อยู่ในรูปของเฟอร์โรโคลัมเบีย ซึ่งใช้เป็นส่วนเสริมในการผลิตเหล็ก 4 ชนิด […]